□DIC building              □WINS-ASAKUSA           □Eiko-Seminer minami  □Acros Yoyogiuehara
  (Tokyo).                (Tokyo)              -aoyama building    (Tokyo)
                                    (Tokyo)         
Chanternorl Kakinokizaka □Fortuna Ebisu    □House・F           □N-HOUSE            □Fuji-doctor's village
 (Tokyo)       (Tokyo)      (Shizuoka)           (Karuizawa)             (Nagano)

 □Entrance           □Interior            □Garden (For example)         □Interior                                                      
Interior           □Interior            □Interior           □Garden (For example)Copyright (c) 2005 gendaikeikaku All Rights Reserved.